Podívejte se na úspěchy společností Walmart, Verizon, Porsche, BP, Henkel, FedEx

Osobní školení je základní součástí každé organizace, protože pokrok společnosti závisí na tom, čeho mohou zaměstnanci dosáhnout individuálně. Přestože je vzdělávání ve třídě obecně přijímanou metodou, existují specifická zaměstnání, která s sebou nesou vysoký stupeň rizika a vyžadují značnou odbornost. Existují různé typy školicích řešení VR: plně pohlcující, polopohlcující a nepohlcující. Nás zajímá primárně plně pohlcující virtuální realita. Ta funguje simulací skutečných životních situací a vytváří pro uživatele senzorický zážitek zapojením všech prvků, jako je zvuk, zrak a pohyb.

Plně pohlcující řešení VR poskytují podnikům nespočet možností, jak využít technologii VR ve svůj prospěch. Plně pohlcující řešení VR školení vytvářejí pro zaměstnance zážitky, které jim umožňují plně se ponořit do vzdělávacího prostředí a učit se vlastním tempem. Možnost praktického učení skutečných činností, zvyšuje produktivitu zaměstnanců a tím i ziskovost firmy.

Jak využívají virtuální realitu společnosti ve světě?

W A L M A R T

Walmart školí spolupracovníky praktickým školením ve VR s cílem zlepšit znalosti zaměstnanců o nových procesech a technologiích. Walmart používá náhlavní soupravy VR k proškolení spolupracovníků v obchodech, k řešení mezilidských konfliktů a zvládnutí pracovních špiček v prodejnách. Maloobchodní gigant vyškolil více než 1,4 milionu spolupracovníků prodejen ve VR. Společnost Walmart zkracuje dobu školení zaměstnanců z 8 hodin na 15 minut pomocí virtuální reality. Využívá VR ke školení dodržování předpisů, školení měkkých dovedností a školení na novém vybavení, jako jsou kiosky a POS stroje.

V E R I Z O N

Společnost pomocí VR školila a připravovala své zaměstnance na rizikové situace, jako jsou osobní krádeže a útoky. V případě loupeže je nutné, aby pracovníci prodejny rozumně reagovali, aniž by riskovali své životy. Společnost používala VR k simulaci scénářů a školila zaměstnance, aby takové situace měli pod kontrolou. Po školeních bylo zjištěno, že zhruba 97% zaměstnanců je dostatečně sebevědomých, aby se s takovými situacemi v budoucnu poradilo.

P O R S CH E

Společnost Porsche realizovala školení ve VR, které mělo zaměstnancům osvětlit fungování elektrických vozidel. Zaměstnanci se mohli seznámit s elektrickými součástmi pomocí interaktivních kvízů. Tréninkový modul byl navržen tak, aby byl snadno dostupný pro všechny zaměstnance.

B P

BP je ropná společnost v Anglii, která využívá virtuální realitu ke školení bezpečnosti práce a využití nouzových východů. Toto je nedílnou součástí školení BOZP, protože i drobné chyby mohou mít drastické důsledky a vést k smrtelným nehodám.

H E N K E L

Používání VR společnosti Henkel se zaměřuje především na školení zaměstnanců v rozpoznávání zdravotních a bezpečnostních rizik na pracovišti. Zaměstnanci jsou povinni přesně určit všechny rizikové oblasti zobrazené ve virtuálním prostředí. Po dokončení každé úrovně se obtížnost úkolů zvyšuje.

F E D  E X

Zkušenosti společnosti FedEx se školením VR byly působivé. Technologie VR využili ke zvýšení efektivity práce a naučili zaměstnance bezpečné a účinné metody, manipulace se zásilkami.

V Ý H O D Y  Š K O L E N Í  V E  V R

Rychlé a účinné školení bez kompromisů je výsledkem používání technologií založených na virtuální realitě. Pomáhá také posílit sebevědomí a dovednosti zaměstnanců, mají jasnou představu o své roli. Další velkou výhodou je skutečnost, že školení VR je z dlouhodobého hlediska nákladově efektivní. Pohlcující školení ve VR snižuje riziko poškození strojů a přístrojů, neomezuje vytížení strojů, zvyšuje bezpečnost na pracovišti, snižuje pracovní úrazy.

 

P Ř E K Á Ž K Y  P Ř I  Š K O L E N Í  V E  V R

Přestože VR slouží jako skvělý nástroj ve většině aspektů školení, je třeba vyřešit několik výzev. Mezi ně patří nepohodlí při používání náhlavní soupravy, náklady na počáteční implementaci a navyknutí si na využívání nových moderních technologií, které mohou být pro některé nezvyklé.

 

Čerpáno z: https://www.thevrara.com/